Surat Yasin Bacaan Lengkap dengan Artinya Terjemahan Indonesia

Surat Yasin Bacaan Lengkap dengan Artinya Terjemahan Indonesia

Terkini | okezone | Selasa, 30 April 2024 - 04:30
share

SURAT Yasin bacaan lengkap dengan artinya dibahas Okezone Muslim . Yasin menjadi surat urutan ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Makkah. Berikut ini bacaan lengkapnya ayat 183, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone :

1. Yaa-Siiin

Yasin

2. Wal-Qur-aanil-Hakeem

Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah,

3. Innaka laminal mursaleen

sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,

4. 'Alaa Siraatim Mustaqeem

(yang berada) di atas jalan yang lurus,

5. Tanzeelal 'Azeezir Raheem

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang,

6. Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa'uhum fahum ghaafiloon

agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7. Laqad haqqal qawlu 'alaaa aksarihim fahum laa yu'minoon

Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8. Innaa ja'alnaa feee a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon

Sungguh, Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

9. Wa ja'alnaa mim baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshai naahum fahum laa yubsiroon

Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (dinding) dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10. Wa sawaaa'un 'alaihim 'a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minoon

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Topik Menarik