Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110 Beserta Artinya, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah

Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110 Beserta Artinya, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah

Gaya Hidup | BuddyKu | Jum'at, 2 Juni 2023 - 09:44
share

BERIKUT Surat Al Kahfi lengkap ayat 1110 beserta artinya, sunnah dibaca setiap Jumat Berkah. Al Kahfi merupakan surat di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Keutamaan membaca Surat Al Kahfi sangatlah luar biasa besar. Kaum Muslimin yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya akan meraih cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala.

Dilansir Rumaysho.com , dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami 6471)

Lalu dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami 6470)

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa saking kuatnya pengaruh cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Surah Al Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal.

Berdasarkan riwayat dari Abu Darda Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surah Al Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya)

Berikut bacaan lengkap Al Kahfi Ayat 1110, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone :

1. Alhamdu lillaahil lazeee anzala alaa abdihil kitaaba wa lam yajal lahoo iwajaa

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok;

2. Qaiyimal liyunzira baasan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mumineenal lazeena yamaloonas saalihaati anna lahum ajran hasanaa

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik,

3. Maakiseena feehi abadaa

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

4. Wa yunziral lazeena qaalut takhazal laahu waladaa

Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, "Allah mengambil seorang anak."

5. Maa lahum bihee min ilminw wa laa li aabaaaihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny yaqooloona illaa kazibaa

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.

6. Falaallaka baakhiun nafsaka alaaa aasaarihim illam yu;minoo bihaazal hadeesi asafaa

Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).

7. Innaa jaalnaa ma alal ardi zeenatal lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu amalaa

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.

8. Wa innaa lajaa iloona maa alaihaa saaeedan juruzaa

Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

9. Am hasibta anna Ashaabal Kahfi war Raqeemi kaanoo min Aayaatinaa ajabaa

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan?

10. Iz awal fityatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi lanaa min amrinaa rashadaa

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."

11. Fadarabnaa alaaa aazaanihim fil Kahfi seneena adadaa

Maka Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun.

12. Summa baasnaahum linalama ayyul hizbaini ahsaa limaa labisooo amadaa

Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara ke dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).

13. Nahnu naqussu alaika naba ahum bilhaqq; innahum fityatun aamanoo bi Rabbihim wa zidnaahum hudaa

Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

14. Wa rabatnaa alaa quloo bihim iz qaamoo faqaaloo Rabbunaa Rabbus samaawaati wal ardi lan naduwa min dooniheee ilaahal laqad qulnaaa izan shatataa

Dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami tidak menyeru tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran."

15. Haaaulaaai qawmunat takhazoo min dooniheee aalihatal law laa yaatoona alaihim bisultaanim baiyin; faman azlamu mimmaniftaraa alal laahi kazibaa

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan (untuk disembah) selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas (tentang kepercayaan mereka)? Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

16. Wa izitazal tumoohum wa maa yabudoona illal laaha faawooo ilal kahfi yanshur lakum Rabbukum mir rahmatihee wa yuhaiyi lakum min amrikum mirfaqa

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

17. Wa tarash shamsa izaa talaat tazaawaru an kahfihim zaatal yameeni wa izaa gharabat taqriduhum zaatash shimaali wa hum fee fajwatim minh; zaalika min Aayaatillaah; mai yahdil laahu fahuwal muhtad, wa mai yudlil falan tajida lahoo waliyyam murshidaa

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam (gua) itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

18. Wa tahsabuhum ayqaazanw wa hum ruqood; wa nuqallibuhum zaatal yameeni wa zaatash shimaali wa kalbuhum baasitun ziraaayhi bilwaseed; lawit talata alaihim la wallaita minhum firaaranw wa lamulita minhum rubaa

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

19. Wa kazaalika baasnaahum liyatasaaaaloo bainahum; qaala qaaailum minhum kam labistum qaaloo labisnaa yawman aw bada yawm; qaaloo Rabbukum aalmu bimaa labistum fabasooo ahadakum biwariqikum haazihee ilal madeenati falyanzur ayyuhaaa azkaa taaaman fal

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.

20. Innahum iny yazharoo alaikum yarjumookum aw yueedookum fee millatihim wa lan tuflihooo izan abadaa

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya."

Ayat-ayat selanjutnya bisa lengkap dibaca dengan mengeklik tautan berikut: Surat Al Kahfi . Wallahu alam bisshawab .

Original Source
Topik Menarik