Loading...
Loading…
Pintu Taubat bagi Orang Kafir dan Musyrik Masih Terbuka

Pintu Taubat bagi Orang Kafir dan Musyrik Masih Terbuka

Powered by sindonews
Muslim | Sindonews | Selasa, 17 Mei 2022 - 17:35

Sesungguhnya seluruh dosa, termasuk syirik, akan diampuni oleh Allah Taala, dengan syarat jika hamba yang melakukan dosa tersebut bertaubat kepadaNya.

Allah Ta\'ala berfirman:

Katakanlah: " Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Az-Zumar : 53)

Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat, baik orang-orang kafir atau lainnya, untuk bertobat dan kembali (kepada Allah).

Ayat ini juga memberitakan bahwa Allah Taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa tersebut meninggalkannya, walaupun dosa apapun juga, walaupun dosanya sebanyak buih lautan.

Dan tidak benar membawa arti pengampunan Allah (dalam ayat ini) dengan tanpa tobat, karena orang yang tidak bertaubat dari syirik tidak akan diampuni oleh Allah.

Mengajak Taubat Kaum Kafir

Di antara ayat-ayat Al-Qur\'an ada yang mengajak kaum musyrikin untuk bertaubat, serta membuka pintu bagi mereka untuk bergabung dalam masyarakat muslim, serta menjadi saudara seiman mereka. Seperti firman Allah SWT dalam surah at-Taubah setelah memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin yang melanggar perjanjian damai:

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS at-Taubah: 5).

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (QS.At-Taubah: 11)

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya berjudul "at Taubat Ila Allah" menjelaskan Al Qur\'an juga mengajak orang-orang Kristen untuk bertaubat dari perkataan mereka tentang ketuhanan al Masih atau ia sebagai satu dari tiga oknum tuhan! Sedangkan ia sebetulnya hanyalah seorang hamba Allah. Dan baginya telah terjadi apa yang terjadi bagi manusia biasa. Serta Al-Qur\'an mengajak untuk menyembah Allah SWT saja.

Allah SWT berfirman:

" Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al Masih putera Maryam", padahal al-Masih (sendiri) berkata: "Hai bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan yang Esa.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadaNya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ." (QS Al Maidah: 72-74 ).

Bahkan Allah SWT Yang Maha Pemurah juga membuka pintu tobat bagi orang-orang kafir yang telah demikian keji menyiksa kaum mukmimin dan mukminat, serta telah melemparkan kaum mukminin itu ke dalam api yang panas:

" Yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. " (QS al Buruj: 5-7.)

Allah SWT berfirman setelah menyebutkan kisah mereka itu, bahwa mereka membenci kaum mukminin itu semata karena kaum mukminin beriman kepada Allah SWT semata.

Allah SWT befirman:

" Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. " (QS al Buruuj: 10).

Hasan al Bashri mengomentari ayat ini berkata, "Lihatlah kedermawanan dan kemurahan Allah SWT ini: mereka membunuh para wali-Nya, dan Dia kemudian mengajak mereka itu untuk bertaubat dan meminta ampun kepada-Nya!"

Hingga kemurtadan --yaitu orang yang kafir setelah iman- taubat mereka masih dapat diterima. Allah SWT berfirman:

" Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka?Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah: Bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la\'nat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ." (QS. Ali Imran: 86-89.)

Taubat Bisa Sia-Sia

Namun, taubat pun bisa jadi sia-sia semata apabila manusia melakukan suatu tindakan yang merugikan.

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Ali Imran ayat 90 berbunyi:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka, lantas bertambah dalam kekafiran, maka taubat mereka tidak akan pernah diterima. Dan mereka itulah (orang-orang) yang tersesat,".

Dalam kitab "Tafsir Nurul Quran" karya Allamah Kamal Faqih Imani dijelaskan, beberapa ahli tafsir telah menyatakan bahwa ayat tersebut diwahyukan mengenai sekelompok Ahli Kitab yang telah beriman kepada Allah. Namun setelah Rasulullah SAW diberi tugas kenabian, mereka (kaum kafir) mengingkarinya.

Sesungguhnya Allah membuka jalan bagi mereka yang hendak bertaubat. Bertaubat berarti memperbaiki diri dari arah yang buruk ke jalan yang baik, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka setelah bertobat, sudah selayaknya hamba tersebut membarui keimanannya melalui suatu cara yang dapat menghapuskan kerusakan itu.

Sedangkan mereka yang tidak diterima taubatnya adalah mereka yang bersifat ekstrinsik. Mereka menyaksikan para penganjur kebenaran, sehingga dengan terpaksa menungkapkan penyesalan dan taubat mereka. Sehingga, taubat yang jenis ini tidak diterima dan sia-sia.

Sebab, mereka akan kembali kepada jalan keburukan, dan enggan mengubah dirinya sebagaimana niat suci dalam sikap taubat itu sendiri. Dengan kata lain, Allah menolak taubat tersebut. Wallahu a\'lam .

Original Source