Bacaan Zikir Pagi Hari Ini, Senin 10 Januari 2022M/7 Jumadil Akhir 1443H

Bacaan Zikir Pagi Hari Ini, Senin 10 Januari 2022M/7 Jumadil Akhir 1443H

Muslim | okezone | Senin, 10 Januari 2022 - 05:14
share

AWAL pekan mari tetap membaca zikir pagi hari ini, Senin 10 Januari 2022 Masehi/7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Dikerjakan setelah menunaikan ibadah fardhu Sholat Subuh. Tersimpan keistimewaan besar dari membaca amalan sunah ini.

Dirangkum dari buku Kumpulan Doa dari Alquran dan As-Sunnah yang Shahih karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, berikut bacaan amalan sunah zikir pagi lengkap dengan tulisan Arab, terjemahan latin, dan artinya.

BACAAN ZIKIR PAGI

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

1. Membaca Ayat Kursi satu kali

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la takhuzuhu sinatuw wa la naum, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfau indahu illa biiznih, yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyaiim min ilmihi illa bima sya, wasia kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la yauduhu hifzuhuma, wahuwal-aliyyul-azim

"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada y ang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca pagi satu kali)

2. Membaca Surah Al Ikhlas tiga kali

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 14) (Dibaca tiga kali)

3. Membaca Surah Al Falaq tiga kali

Qul auzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

"Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." (QS Al Falaq: 15) (Dibaca tiga kali)

4. Membaca Surah An-Naas tiga kali

Qul auzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas

"Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia." (QS An-Naas: 16) (Dibaca pagi tiga kali)

5. Zikir pagi dibaca satu kali

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca:

. .

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro as u dahu, wa audzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri as u dahu. Robbi audzu bika minal kasali as u-il kibar. Robbi audzu bika min adzabin fin naari wa adzabin fil qobri.

Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. (Dibaca pagi satu kali)

Original Source