Bacaan Zikir Petang Hari Ini, Ahad 9 Januari 2022M/6 Jumadil Akhir 1443H

Bacaan Zikir Petang Hari Ini, Ahad 9 Januari 2022M/6 Jumadil Akhir 1443H

Muslim | okezone | Minggu, 9 Januari 2022 - 16:15
share

SORE bakda Sholat Ashar mari membaca zikir petang hari ini, Ahad 9 Januari 2022 Masehi/6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Raih fadilah besar dari mengerjakan amalan sunah ini.

Sebagaimana diketahui bahwa zikir pagi dan petang dianjurkan selalu dibaca setiap hari. Zikir pagi dikerjakan bakda Sholat Subuh, sedangkan zikir petang usai Sholat Ashar.

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSc, dihimpun dari laman Rumaysho , mengatakan zikir petang hendaknya istikamah dibaca karena dapat membuat umat Islam lebih semangat pada sore hari. Kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya.

BACAAN ZIKIR PETANG

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk."

1. Membaca Ayat Kursi

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la takhuzuhu sinatuw wa la naum, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfau indahu illa biiznih, yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyaiim min ilmihi illa bima sya, wasia kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la yauduhu hifzuhuma, wahuwal-aliyyul-azim

"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca satu kali)

2. Membaca Surah Al Ikhlas, Al Falaq, An Naas

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS Al Ikhlas: 1-4) (Dibaca tiga kali)

Qul auzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." (QS Al Falaq: 15) (Dibaca tiga kali)

Qul auzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS An Naas: 16) (Dibaca tiga kali)

3. Zikir petang dibaca satu kali

Amsaynaa wa amsal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzihil lailah wa khoiro maa badahaa, wa audzu bika min syarri maa fii hadzihil lailah wa syarri maa badahaa. Robbi audzu bika minal kasali wa suu-il kibar. Robbi audzu bika min adzabin fin naari wa adzabin fil qobri.

Artinya: "Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur." (Dibaca satu kali)

4. Zikir petang dibaca satu kali

Allahumma bika amsaynaa wa bika ash-bahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikal mashiir.

Artinya: "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)." (Dibaca satu kali)

5. Membaca sayyidul istighfar

Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa abduka wa anaa ala ahdika wa wadika mas-tathotu. Audzu bika min syarri maa shonatu. Abu-u laka bi nimatika alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa anta.

Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau." (Dibaca satu kali)

Original Source
Topik Menarik