Loading...
Loading…
Mengenal 20 Sifat Wajib Bagi Allah dan Artinya

Mengenal 20 Sifat Wajib Bagi Allah dan Artinya

Muslim | sindonews | Senin, 29 November 2021 - 19:19

Allah 'Azza wa Jalla memiliki banyak sifat dan nama-nama terbaik. Ada 20 sifat wajib bagi Allah yang patut diketahui umat muslim.

Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Ke-20 sifat wajib ini merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah.

Sebenarnya sifat Allah itu tidak terbatas, mengingat Dzat-Nya yang Maha sempurna. Setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi-Nya.

Berikut 20 sifat wajib bagi Allah berikut artinya:

1. Wujud (Ada)

Sifat wajib Allah adalah wujud. Allah ialah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapa pun. Sifat wujud pada Allah tertulis dalam Al-Qur'an Surat As-Sajdah Ayat 4:

"Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (QS. As-Sajdah: 4)

2. Qidam (Terdahulu atau Awal)

Sifat wajib Allah berikutnya adalah Qidam. Qidam berarti terdahulu atau awal. Allah telah ada terlebih dulu jauh sebelum makhluk diciptakan-Nya. Sifat Qidam terdapat dalam Surat Al-Hadid Ayat 3:

Baca Juga :
Tak Asal Ucapan, Ini 4 Fondasi Syahadat Menurut Ghazali

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Hadid: 3)

3. Baqa' (Kekal atau abadi)

Baqa' merupakan sifat wajib Allah yang patut diketahui. Baqa' berarti kekal atau abadi. Allah Maha Kekal, Dia tidak akan bisa punah atau mati.Sifat Baqa' tertulis dalam Surat Ar-Rahman ayat 26-27 dan Surat Al-Qashash ayat 88 yang berbunyi sebagai berikut:

() (

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahman: 26-27)

"Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apa pun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Qashash: 88)

4. Mukholafatul Lilhawaditsi (Berbeda dengan Makhluk)

Selanjutnya, sifat Allah yang harus kamu ketahui adalah mukholafatul lilhawaditsi. Artinya, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya. Allah adalah Zat Yang Maha Sempurna dan tak ada satu pun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. Sifat mukholafatul lilhawaditsi ada dalam Surat Al-Ikhlas ayat 4 dan Surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut.

Baca Juga :
Milikilah Sifat Malu

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas: 4)

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. Asy-Syura: 11)

5. Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri Sendiri)

Allah adalah Zat yang berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan bantuan dari siapa pun dan tidak bergantung kepada siapa pun. Sifat ini diabadikan dalam Surat Al-Isra ayat 111:

"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya." (QS. Al-Isra: 111)

6. Wahdaniyah (Tunggal atau esa)

Allah hanya ada satu di dunia ini, maka dari itu Dia memiliki sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah bersifat tunggal karena Dia tak memiliki sekutu. Sifat wahdaniyah ini diabadikan dalam Surat Al-Ikhlas ayat 1:

"Katakanlah: 'Dialah Allah, Yang Maha Esa.'" (QS. Al-Ikhlas: 1)

7. Qudrat (Berkuasa)

Di dunia ini, Allah adalah pemilik dan pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu, Allah memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa.Sifat qudrat pada Allah tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 20:

"Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 20)

8. Iradat (Berkehendak)

Sifat Allah selanjutnya, yakni iradat. Iradat berarti berkehendak. Jika Allah telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya. Sifat iradat pada Allah tertulis dalam Surat Hud ayat 107 dan Surat Yasin ayat 82:

Baca Juga :
Milikilah Rasa Malu

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (QS. Hud: 107)

"Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia." (QS. Yasin: 82)

9. 'Ilmun (Mengetahui segala sesuatu)

Tak ada satu hal pun yang tidak diketahui Allah, maka dari itu Allah memiliki sifat 'Ilmun. 'Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui yang tampak hingga yang tersembunyi oleh mata manusia. Sifat ini tertulis dalam Surat Qaf ayat 16:

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (QS. Qaf: 16)

10. Hayat (Tidak Pernah Binasa)

Allah memiliki sifat hidup, tidak pernah binasa. Dia kekal selamanya. Sifat hayat pada Allah tertulis dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 255 dan Surat Al-Furqan ayat 58:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al-Baqarah: 255)

"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya." (QS. Al-Furqan: 58)

11. Sam'un

Allah memiliki sifat Sam'un atau yang berarti Maha Mendengar. Allah adalah Zat Yang Maha Mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik suara yang terdengar dan diucapkan, maupun yang hanya disembunyikan di dalam hati. Sifat Sam'un ini tertulis dalam Surat Asy-Syura ayat 11 dan Surat Al-Maidah ayat 76:

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. Asy-Syura: 11)

"Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Maidah: 76)

12. Basar (Maha Melihat)

Selain Maha Mendengar, Allah juga memiliki sifat basar atau yang berarti Maha Melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pengetahuan Allah tak terbatas. Baik yang terlihat secara kasat mata, maupun yang disembunyikan. Sifat basar ini tertulis dalam Surat Al-Hujurat ayat 18 dan Surat Al-Baqarah ayat 265:

"Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hujurat: 18)

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 265)

13. Kalam (Berfirman Langsung)

Sifat Allah selanjutnya adalah Kalam yang artinya berfirman. Allah dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa bantuan apa pun. Sifat ini tertulis dalam Surat Al-A'raf ayat 143 dan Surat An-Nisa ayat 164:

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya." (QS. Al-A'raf: 143)

"Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." (QS. An-Nisa: 164)

14. Qadiran (Berkuasa)

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah. Sifat Qadiran tertulis dalam Surat Al-Baqarah Ayat 20:

"Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 20)

Baca Juga :
Sikap Orang Beriman terhadap Tetangga yang Kelaparan

15. Muridan (Berkehendak)

Segala peristiwa di dunia dapat terjadi atas kehendak dan takdir Allah. Dia memiliki sifat muridan yang berarti berkehendak. Jika Allah telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Sifat Muridan ini diabadaikan dalam Surat Hud ayat 107:

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (QS. Hud: 107)

16. 'Aliman (Maha Mengetahui)

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memiliki sifat 'Aliman yang bermakna Maha Mengetahui. Tak ada yang dapat menyembunyikan apa pun dari Allah, sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Sifat 'Aliman pada Allah ada dalam Surat An-Nisa ayat 176:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 176)

17. Hayyan (Maha Hidup)

Allah tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati. Sebab, ia memiliki sifat hayyan yang berarti Maha Hidup. Sifat hayyan pada Allahtertulis dalam Surat Al-Furqan ayat 58:

"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya." (QS. Al-Furqan: 58)

18. Sami'an (Maha Mendengar)

Allah memiliki sifat Sami'an yang berarti Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar semua ucapan, doa, dan permintaan kita. Dia akan mengabulkan doa hamba-Nya di waktu tepat. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk meminta dan berdoa kepada-Nya karena Dia pasti mendengar. Sifat Sami'an ada dalam Surat Al-Baqarah ayat 256:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 256)

19. Bashiran (Maha Melihat)

Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hamba-Nya. Tak ada satu pun yang luput dari pandangannya. Sebab, Allah memiliki sifat bashiran yang berarti Maha Melihat. Sifat bashiran pada Allah tertulis dalam Surat Al-Hujurat ayat 18:

"Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hujurat: 18)

20. Mutakkaliman (Maha Berbicara)

Al-Qur'an merupakan bukti nyata firman Allah atau perkataan dari Allah yang disampaikan-Nya melalui Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sifat Allah yakni Mutakkaliman yang berarti Maha berbicara, berfirman atau berkata-kata. Sifat Mutakkaliman ini tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 164:

"Dan (Kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." (QS. An-Nisa: 164)

Demikian 20 sifat wajib Allah 'Azza wa Jalla yang patut kita ketahui. Semoga dengan mengetahui sifat wajib Allah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.

Original Source