Bacaan Amalan Sunah Zikir Pagi Ini, Selasa 21 September 2021

Muslim | okezone | Published at Selasa, 21 September 2021 - 04:04
Bacaan Amalan Sunah Zikir Pagi Ini, Selasa 21 September 2021

BAKDA Sholat Subuh hendaknya setiap Muslim menunaikan amalan sunah zikir pagi. Ada hikmah besar di balik ibadah ini. Kemudian zikir pagi sangat dianjurkan sebelum memulai aktivitas sehari-hari demi meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Membaca amalan sunah zikir pagi dikerjakan untuk mengawali hari setelah Sholat Subuh. Zikir pagi sangat dianjurkan dilakukan untuk menambah keimanan dan pahala setia Muslim.

Berikut ini bacaan amalan sunah zikir pagi, seperti dirangkum dari buku 'Kumpulan Doa dari Alquran dan As-Sunnah yang Shahih' karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas.

BACAAN DZIKIR PAGI

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

1. Membaca Ayat Kursi satu kali

Allahu la ilaha illa huw, al-hayyul-qayyum, la ta'khuzuhu sinatuw wa la na'um, lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wahuwal-'aliyyul-'azim

"Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada y ang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS Al Baqarah: 255) (Dibaca pagi satu kali)

2. Membaca Surah Al Ikhlas tiga kali

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." (QS Al Ikhlas: 14) (Dibaca tiga kali)

3. Membaca Surah Al Falaq tiga kali

Qul auzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki'." (QS Al Falaq: 15) (Dibaca tiga kali)

4. Membaca Surah An-Naas tiga kali

Qul a'uzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia'." (QS An-Naas: 16) (Dibaca pagi tiga kali)

5. Zikir pagi dibaca satu kali

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca:

. .

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro as u dahu, wa audzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri as u dahu. Robbi audzu bika minal kasali as u-il kibar. Robbi audzu bika min adzabin fin naari wa adzabin fil qobri.

Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. (Dibaca pagi satu kali)

Artikel Asli