Zikir Pagi Amalan Sunah, Rabu (11/8/2021)

Muslim | okezone | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 05:00
Zikir Pagi Amalan Sunah, Rabu (11/8/2021)

ZIKIR pagi sebagai amalan sunah mengawali hari setelah Sholat Subuh. Zikir pagi sangat dianjurkan untuk menambah keimanan dan pahala. Zikir pagi bisa dibaca usai Sholat Subuh pada Rabu (11/8/2021).

Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya "Kumpulan Doa dari Al Quran dan As Sunnah yang Shahih" memberikan panduan untuk zikir pagi, sebagai berikut.

BACAAN DZIKIR PAGI

Audzubillahiminasyaitonirojim bismillahirohmanirohim

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

1.MEMBACA AYAT KURSI (QS.Al-Baqarah: 255) Dibaca 1X

Allhu l ilha ill huw, al-ayyul-qayym, l ta`khuuh sinatuw wa l na`m, lah m fis-samwti wa m fil-ar, man alla yasyfa'u 'indah ill bi`inih, ya'lamu m baina aidhim wa m khalfahum, wa l yuna bisyai`im min 'ilmih ill bim sy`, wasi'a kursiyyuhus-samwti wal-ar, wa l ya`duh ifuhum, wahuwal-'aliyyul-'am.

Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang (berada) dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. ( QS.Al-Baqarah: 255 ) (Dibaca pagi 1x)

2. Membaca Surat Al-Ikhlas (Dibaca Pagi 3x)

Qul huwal laahu ahad Allah hus-samad lam yalid wa lam yoolad wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. (QS. Al-Ikhlas: 1-4).

3.Membaca Surat Al-Falaq (Dibaca Pagi 3x)

Qul a'uzuu bi rabbil-falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad wa min shar ri haasidin iza hasad

Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb Yang meng yang dengki apabila dia dengki. (QS. Al-Falaq: 1-5). (Dibaca pagi 3x).

4.Membaca Surat An-Naas (Dibaca Pagi 3x)

Qul a'uzu birabbin naas malikin naas Ilaahin naas min sharril was waasil khannaas Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas minal jinnati wan naas

Katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan (Ilah) manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. (QS. An-Naas: 1-6) (Dibaca pagi 3x)

5.Membaca (Dibaca Pagi 1x)

Ketika pagi, Rasulullah SAW membaca:

. .

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa badahu, wa audzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa badahu. Robbi audzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi audzu bika min adzabin fin naari wa adzabin fil qobri.

Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. (Dibaca pagi 1x)

Artikel Asli