Loading...
Loading…
10 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat untuk Berbagai Tema. Lengkap!

10 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat untuk Berbagai Tema. Lengkap!

Gaya Hidup | 99.co | Jumat, 13 Mei 2022 - 11:01

5 menit

Kamu mungkin sering mendengar pidato bahasa Jawa pada acara-acara besar seperti perpisahan sekolah maupun upacara. Namun, tak dipungkiri masih banyak orang yang belum paham bagaimana menyusun struktur tulisannya dengan baik. Untuk itu, kali ini 99.co Indonesia akan hadirkan contoh pidato bahasa Jawa yang baik dan benar untuk dijadikan sebagai inspirasi.

Dalam penyelenggaraan acara-acara besar, banyak pembicara yang dihadirkan untuk membacakan pidato kepada audiens.

Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat tentang beberapa hal serta mengajak orang lain untuk melakukan apa yang disampaikan.

Nah, pembaca yang menyampaikan pidato disebut sebagai orator.

Biasanya, pidato yang baik itu berisikan pesan-pesan yang positif dan inspiratif kepada khalayak ramai.

Khusus untuk pidato dalam bahasa Jawa, penyampaiannya tentu harus disesuaikan dengan tempatnya karena pendengar harus paham dengan apa yang sedang dibicarakan.

Selain itu, struktur kalimat yang dibuat pun harus jelas dan dapat dimengerti oleh audiens.

Melansir dari berbagai sumber, berikut 99.co Indonesia hadirkan contoh pidato bahasa Jawa yang baik dan benar untuk dijadikan referensi. Contoh Pidato Bahasa Jawa yang Baik dan Benar 1. Contoh Pidato Perpisahan Bahasa Jawa

Baca Juga :
Contoh Pidato Bahasa Arab Singkat Beserta Artinya. Untuk Berbagai Tema!

Assalamualaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Baca Juga :
9 Contoh Pidato Singkat untuk Beragam Tema Paling. Lengkap dari Pendidikan, Agama, hingga Covid-19!

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Contoh Pidato Pendidikan

sumber: loker-nesia.blogspot.com 3. Contoh Pidato Pendidikan dalam Bahasa Jawa

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinormatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saget kempal ten meriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitabipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerap ing dalem agami kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu iku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben-saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Poro hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Baca Juga :
12 Contoh Pembukaan Pidato Paling Lengkap dan Terbaru. Mudah Dihafalkan!

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, bokbilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatu. 4. Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Pendidikan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dhumateng para bapak ibu ingkang kinormatan. Ing dinten niki sumangga kita ngaturaken syukur dhumateng gusti Allah Swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmat saenggo kita saget kempal wonten mriki kangge ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa indonesia dan dalam kitabipun UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

Wekdal nabi menika tasih gesang nempel wonten program lan perintah wajib belajar kagem umat. Perkara niku sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodo. Menika uga pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Pados ilmu niku tekan negeri cina mboten nopo-nopo. Ing agami Islam meniko, kita diwanti-wanti madosi ilmu kanti tebih.

Para hadirin ingkang kinurmatan. Ing dinten hari pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu, menika ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubungan kaliyan gesang ing dunyo lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen sesorah ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamualaikum Wr. Wb. 5. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Lingkungan

sumber: id.scribd.com 6. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa taala ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi muhammad sholallohualaihi wassalam, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih amin.

Bapak ibu serta kaca-kanca ingkang kinurmatan. Wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahaya dipunagem narkoba sarta obat-obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tivi sok sintena ingkang ginaaken narkoba bagi dingin bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun badhe ngrisak badan, kasehatan lan pikiran boten saged dicekek lan sanes-sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatu. 7. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kesehatan

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para warga masyarakat supados ojo sepisan-pisan ngginakaken narkoba lan obat-obatan terlarang meningkat. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maca buku, olah raga sepak bola lan sak panunggalane.

Bapak lan ibu kanca-kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken menika

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang agama lan pemerintah. Mugo-mugo kito sedoyo dados umatipun ingkang becik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatu. 8. Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Peringatan Hari Kartini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala SMP Budi Luhur Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu SMP Budi Luhur

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMP Budi Luhur

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti Dinten Kartini, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah Swt., awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa. Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan ingkang sampun lumantar dhumateng panjenengan sedaya.

Baca Juga :
Beragam Contoh Mukadimah Pidato Singkat dalam Bahasa Arab dan Indonesia. Menarik dan Penuh Makna!

Sampun kita mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Jepara taun 1879. Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Para wanita Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya. Kita saged mirsani samenika para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarya lan saged nerusake pendidikan. Sampun kathah wanita ingkang gadhah amanah ing jabatan penting, contonipun dados pemimpin. Menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini. Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb. 9. Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dumateng bapak kepala sekolah lan ibu guru ingkang kulo hormati.

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani.

Monggo kita ucap puja lan puji syukur dhumateng gusti Allah Swt. ingkang sampun maringi karunia dumateng kita sedaya saenggo saged makempal kanthi lancar.

Hadirin ingkang kulo hormati.

Kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip menungsa. Saenggo, kita sedaya wajib njaga lingkungan supados bumi saged dados panggenan urip ingkang kapenak.

Hadirin ingkang kula hormati.

Kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kangge nyegah penyakit ingkang ngintai rikala musim udan. Sumonggo, kira sregep njaga kebersihan lingkungan.

Cekap semanten kula aturaken. Kula nyuwun pangapunten umpami wonten klenta-klentunipun.

Wassalamualaikum Wr. Wb. 10. Contoh Pidato Bahasa Jawa dengan Kromo Inggil

sumber: id.scribd.com

***

Semoga contoh pidato singkat di atas bermanfaat ya, Sahabat 99!

Wujudkan impian memiliki rumah idaman mulai dari sekarang dengan mengunjungi99.co/iddanrumah123.com, karena kami selalu#AdaBuatKamu.

Salah satunya sepertiGolden Hillsyang berlokasi di Bogor.

Posting 10 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat untuk Berbagai Tema. Lengkap! ditampilkan lebih awal di 99 Berita Properti.

Original Source

Topik Menarik

{