Dzikir Setelah Sholat Tasbih Lengkap dengan Doa serta Arti dan Keutamaannya

Gaya Hidup | inewsid | Published at Rabu, 11 Agustus 2021 - 16:28
Dzikir Setelah Sholat Tasbih Lengkap dengan Doa serta Arti dan Keutamaannya

JAKARTA, iNews.id - Dzikir setelah Sholat Tasbih yakni dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dzikir sangat dianjurkan dan berpahala besar. Setiap Muslim diperintahkan untuk selalu berdzikir dengan tasbih.

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

Artinya: Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. (QS. Al Insan ayat 26).

Artinya: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). (QS. Qaf: 39).

Keutamaan dzikir dengan bertasbih ini juga disebutkan dalam hadits Nabi SAW.

Dari Abu Musa radliallahu anhu dia berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan yang mati." (HR. Bukhari) [ No. 6407 Fathul Bari] Shahih.

Berikut bacaan dzikir setelah Sholat Tasbih:

1. Membaca Istighfar

Sebelum berdoa, dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak tiga kali:

Astaghfirullaahal-Adziim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwalhayyul-Qayyuum, Wa Atuubu Ilaiih. (Dibaca Sebanya 3 X).

Artinya : Saya mohon ampun kepada allahyang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.

2. Dilanjutkan dengan membaca :

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodiir.

3. Memohon perlindungan dari siksa neraka, dengan membaca berikut 3 kali:

Allohumma ajirnii minanar dibaca 3 x

,

Allahumma la mani a lima a thaita wa la muthiya lima manata wa la yanfau dzal jadii minkal jaddu, la ilaha illa anta.

Ya Allah tidak ada yang menghalangi bagi apa yang telah Engkau berikan dan tidak kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaanya selain dari kebesaran-Mu ya Rabb. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau.

4. Doa Keselamatan

.

Allahumma Antas-Salaamu Wamingkas-Salaamu Wa Ilaika Ya Uudus-Salaamu Fa Hayyinaa Rabbanaa Bis-Salaami Wa Adkhilna-Jannata Daaros-Salaami Tabaarokta Robbanaa Wa Ta Aalaita Ya Dzal-Jalaali Wal Ikroom

Artinya : Ya allah, engkau adalah zat yang mempunyaikesejahtraan dan daripadamulah kesejahtraan itu da kepadamulah akan kembali lagi segala kesejahtraan itu, maka hidupkanlah kami ya allah dengan sejahtera. dan masukanlah kami kedalam surga kampung kesejahtraan, engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak dan engkaulah yang maha tinggi, wahai zat yang memiliki ke agungan dan kemulyaan.

5. Membaca surat Al-Fatihah

:

Audzu Billahiminas Syaitho Nirrojiim. Bismillahir rohmanirrohiim. Alhamdulillahi robbilaalamiin. Arrohmanirrohim. Maliki Yawmiddiin. Iyyaka Nabudu Wa Iyyaka Nastaiin. Ihdinash-Shiro Tholmustaqiim. Shirotholladziina Anamta Alaihim Ghoiril maghdhuubi Alaihim Wala Dholiin. Aamiin.

6. Membaca ayat kursi

. . .

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. Man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa bayna aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal 'aliyyul 'azhiim."

Artinya : Allah, tidak ada tuhan selain dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus (makhluknya), tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat disisinya tanpa izinnya. dia mengetahui apa yang ada dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki, kursinya meliputi langit dan bumi. dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar.

8. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali.

Subhaanallah (33x)

Artinya: Mahasuci Allah ( 33x)

Alhamdulillaah (33x)

Artinya: Segala puji bagi Allah (33x)

Allaahu Akbar (33x)

Artinya: Allah Maha besar (33x).

9. Membaca Subhanallahil 'adhim

Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil Adzim 3 x

Artinya: "Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung".

10. Membaca Takbir, Tahmid, Tasbih dan Tahlil

Allohu Akbar Kabiiron Walhamdulillahi Katsiiron Wasubhanallohi Bukrotan Wa Ashiilan, LaaIlaha Illallohu Wahdahula Syariikalah Lahulmulku Walahulhamdu Yuhyii Wayumiitu Wahuwa Ala Kulli Syai Inqodiir. WalaHawla Wala Quwwata Illa Billahil Aliyyiladzhiim.

Selesai berdzikir dilanjutkan dengan doa. Berikut ini doa sholat tasbih:

.

" Ya Allah aku meminta padaMu pertolongan (melakukan kebaikan) sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan tinggi, nasihat-nasihat orang yang ahli bertaubat, kemauan kuat yang dimiliki orang-orang yang ahli bersabar, kesungguhan orang-orang yang selalu takut (padaMu), permintaan orang-orang yang selalu cinta (padaMu), beribadahnya orang-orang yang ahli menjaga diri dari perkara subhat, pengetahuan orang-orang yang ahli dalam ilmu (agama) sehingga akupun dapat takut kepada Mu. Ya Allah sesungguhnya aku meminta padaMu rasa takut yang menjagaku dari melakukan kemaksiatan padaMu, sehingga dengan taat padaMu akupun bisa melakukan amal, yang dengannya bisa kuraih ridloMu dan dengan taubat aku dapat mengambil rasa takut kepada Engkau, dan kumurnikan padaMu nasehat karena malu pada Engkau. Dan aku pasrahkan segala urusan padaMu karena wujudnya prasangka baik kepadaMu. Maha Suci Allah Sang Pencipta Cahaya".

Keutamaan Sholat Tasbih

Keutamaan Sholat Tasbih menurut sebagian ulama adalah Allah akan mengampuni dosa baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, tidak sengaja maupun yang disengaja, kecil maupun besar, dan tersembunyi maupun terang-terangan.

Keutamaan ini berdasarkan hadits dianjurkannya sholat tasbih yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

Dari Ikrimah bin Abbas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Wahai Abbas pamanku, Aku ingin memberikan padamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan -sepuluh sifat- jika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosamu, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

Sepuluh sifat adalah: Engkau melaksanakan shalat empat rakaat; engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat, apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, mka ucapkanlah: Subhanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha IlAllah WAllahu Akbar 15 kali, Kemudian rukulah dan bacalah doa tersebut 10 kali ketika sedang ruku, kemudian kamu bangun dari ruku dan bacalah tasbih 10 kali.

Kemudian sujudlah dan bacalah doa tersebut 10 kali ketika sujud, kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah, jika tidak, maka lakukanlah saru kali seminggu, jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali, jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu. (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaemah dan At-Thabarani.

Ustaz Hanif Luthfi MA dalam bukunya berjudul Benarkah Sholat tasbih Bid'ah yang diterbitkan Rumah Fiqih Publishing menerangkan, hadits tersebut menjadi pijakan hukum sholat tasbih.

Sholat tasbih merupakan shalat sunnah yang bercirikan banyak pembacaan tasbih di dalamnya. Gerakan dan bacaan sholat ini agak sedikit berbeda dari umumnya gerakan dan bacaan sholat.

Sholat Tasbih ini berjumlah empat rokaat yang baik dengan sekali salam bila dilakukan di siang hari dan dengan dua kali salam bila di lakukan di malam hari berdasarkan hadits nabi sholat malam dua rokaat, dua rokaat. Sholat tasbih dianjurkan dilakukan tiap hari. Bila tidak mampu boleh sebulan sekali, setahun sekali bahkan seumur hidup sekali.

"Kalau kita perhatikan hadits yang dianggap shahih oleh sebagian ulama di atas, kita tidak menemukan keterangan lebih lanjut bahwa shalat ini harus dikerjakan pada siang atau malam hari," katanya.

Namun biasanya dilakukan malam hari, karena pertimbangan waktunya lebih luas, di luar waktu untuk aktifitas bekerja, serta shalat malam hari itu dikerjakan dengan jahriyah (suara terdengar).

Para ulama yang mendukung disyariatkannya Shalat Tasbih ini, sesuai dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahuanhu di atas, mengatakan bahwa bila sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah. Namun jika tidak sanggup, maka boleh dilakukan satu kali dalam seminggu.

Dan boleh juga dilakukanlah sebulan sekali, atau jika tidak maka dilakukan sekali dalam setahun. Dan jika tidak maka boleh juga dilakukan sekali dalam seumur hidup.

Sholat Tasbih ini berjumlah empat rokaat yang baik dengan sekali salam bila dilakukan di siang hari dan dengan dua kali salam bila di lakukan di malam hari. Hal ini berdasarkan hadits nabi sholat malam dua rokaat, dua rokaat.

Wallahu A'lam

Artikel Asli